Formularz rezerwacyjny
 
Reklamacja Odszkodowania

Zgłoś reklamacje na odszkodowanie.
Uważasz, że otrzymane odszkodowanie jest zbyt niskie? Nie musisz kłócić się z ubezpieczycielem! Zgłoś reklamację do naszej firmy...
Dokonamy dopłaty za firmę ubezpieczeniową!

zobacz więcej...Wynajem bezgotówkowy


Wynajem bezgotówkowy samochodu zastępczego z OC sprawcy to najprostsza droga do zaspokojenia roszczeń poszkodowanego w związku z zaistniałą szkodą.

Auto zastępcze udostępniamy osobie poszkodowanej, która z powodu uszkodzenia własnego pojazdu nie może korzystać z niego korzystać w dotychczasowy sposób.

Całość wynajmu regulowana będzie bezpośrednio z polisy OC sprawcy.

Poszkodowany może wynająć w naszej firmie zastępczy środek transportu bez względu na to czy uszkodzony samochód wykorzystywany był do prowadzenia działalności gospodarczej czy też służył do cełów prywatnych.

Nie ma dla nas również znacznia jaki rocznik posiadanego auta ani firmą ubezpieczeniowa sprawcy - pomożemy każdemu poszkodowanemu.

Normalnym elementem naprawy szkody oraz zaspokojeniem roszczeń z wiązku z uszkodzeniam pojazdu z OC sprawcy jest zastąpienie dotychczasowego auta poprzez dobra zastępcze. Są one niezbędnym czynnikiem naprawienia szkody jak i funkcjonowania większości osób korzystających z samochodów.

W związku z uszkodzeniem samochodu, poszkodowanemu przysługuje lub nawet należy się naprawa uszkodzonego mienia tj. przywrócenie stanu z przed dnia zaistnienia zdarzenia. Ponieważ poszkodowany zaznał straty poprzez brak swojego auta również normalny następstwem tego zdarzenia jest zastosowanie dóbr zastępczych w postaci innego sprawnego samochodu. Przysługuje ono każdemu poszkodowanemu który nie może w dotchczasowy sposób wykorzystywać własnego pojazdu i jednocześnie nie może zastąpić go innym posiadanym lub udostępnionym bezpłatnie.

Wynajem auta zastępczego mieści się zarazem w granicach adekwatnego związku przyczynowego z zaistniałą szkodą.

Auto zastępcze z OC sprawcy możemy przekazać w ręce poszkodowanego maxymalnie do czasu wypłaty odszkodowania w przypadku szkody całkowitej lub na czas naprawy w przypadku orzeczenia szkody częściowej.

Wszelkie formalności związane z wynajmem i złożeniem do niego dokumentów wykonywane są przez naszą firmę.

Czynnie również uczestniczymy w prcesie likwidacji szkody znacząco przyśpieszając jej zakończenie.

Świadczymy również usługi w zakresie holowania samochodów. Przysługuje Ci prawo do holowania pojazdu, który uległ uszkodzeniu z winy innego uczestnika ruchu drogowego. Wykonamy taką usługą w systemie bezgotówkowym, a jego pełny koszt zostanie pokryty z polisy OC sprawcy.
Samochód możemy holować do miejsca zamieszkania, miejsca naprawy czy też w dowolnie wskane miejsce na terenie polski.

Nie ma również przy tym ogranicznia co do ilości korzystania z takiej usługi. Jeśli jest ona ściśle powiązana z powstałym zdarzeniem (uszkodzeniem auta) to nie ma nawet znaczenia jeśli już wykonywałeś tego typu usługę np. holując pojazd bezpośrednio po kolizji.

Szkoda Całkowita

Szkoda Całkowita to metoda obliczenia odszkodowania obliczana na zasadzie różnicowej - tj. od ceny pojazdu w stanie nie uszkodzonym odejmowana jest wartość pojazdu w stanie uszkodzonym co daje kwotę odszkodowania.
Polega to na ustaleniu wysokości odszkodowania poprzez pomniejszenie wartości pojazdu w stanie przed uszkodzeniem o wartość pojazdu w stanie uszkodzonym który to nastąpił po zdarzeniu zwanym kolizją lub też wypadku.

Zwana jest też "naprawą ekonomicznie nie uzasadnioną" ponieważ z reguły wartość odbudowy pojazdu po powstałej szkodzie przewyższa jego faktyczną wartość rynkową na dzień powstania zdarzenia.

Należy dodać, że prawo polskie nie formułuje definicji pojęcia tzw. "szkody całkowitej".

Zgodnie z Art. 363 § 1 K.C. jeżeli przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego (np. firma ubezpieczeniowa) nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

W związku z tym firma ubezpieczeniowa ustala wartość rynkową pojazdu (nie uszkodzonego) np. powszechnie stosowane i zarazem uznawane katalogi takie jak INOF-EXPERT lub EURO-TAX, a następnie odejmuję od ustalonej kwoty wartość rzeczy które pozostawia poszkodowanemu do własnej dyspozycji (uszkodzony pojazd).

Ustalenie wartości pojazdu w stanie uszkodzonym (tzw. "wrak") opiera się głównie na  wyliczeniu wysokości "szkody całkowitej" w programie eksperckim np. EURO-TAX lub AUDA-TEX.

Poszkodowany ma prawo zwrócić się do firmy ubezpieczeniowej o pomoc w zagospodarowaniu pozostałości - wtedy uszkodzony pojazd może zostać przez firmę ubezpieczeniową na zamkniętą platformę aukcyjną. Uzyskana oferta zakupu może zostać przekazana poszkodowanemu aby dokonał sprzedaży swojego pojazdu oferentowi "dającemu" najwyższą cenę. Oferta ta z reguły jest niższa niż propozycja wartości "wraku" zaoferowana przez firmę ubezpieczeniową.
W przypadku zbycia pojazdu wskazanemu oferentowi firma ubezpieczeniowa sprawcy pokrywa różnicę wynikającą z ustalonej wartości wraz z kosztami operacyjnymi związanymi ze sprzedażą tą drogą.

Uzyskana w ten sposób wartość wraz z wypłaconym odszkodowaniem musi stanowić pełną wartość rynkową pojazdu na dzień powstania szkody.

 

Szkoda Częściowa

Tzw.  "Szkoda Częściowa" to rodzaj szkody majątkowej w której naprawa jest możliwa do wykonania. Jest praktycznie przeciwieństwem "Szkody Całkowitej".

Ten rodzaj szkody zakwalifikowany przez firmę ubezpieczeniową wskazuje na opłacalność naprawy uszkodzonego pojazdu.

Ubezpieczyciel przekazując kosztorys (kalkulacje) naprawy musi wskazać w nim proponowaną kwotę odszkodowania - jeśli okaże się ono nie wystarczające do przywrócenia pojazdu do stanu z przed zdarzenia, można na jego podstawie przedstawić kosztorys z warsztatu na czynności w nim wskazane.

Firma ubezpieczeniowa zobowiązana jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawą uszkodzonego pojazdu po przedstawieniu rachunków za ich poniesienie.
Koszty naprawy oczywiście nie mogę być zawyżone.

 Zarówno jak w przypadku "Szkody Całkowitej" w prawie polskim brak jest sformułoania definicji "Szkoda Częściowa".

wszelka pomoc udzialana jest zgodnie z wytycznymi i zasadami :

 

            

 

* Użycie terminologii "bezpłatny" jest jednoznaczne z "bezgotówkowy" tj. taki za który opłata naliczana jest z dołu z uwzględnieniem odroczonego terminu płatności. Należność na wynajem możliwa jest do odbrania bezpośrednio od firmy ubezpieczeniowe sprawcy po podpisaniu cesji przelewu wierzyteleności w zakresie wynajmu pojazdu zastępczego.
... zastepcze.auto.plX